W jakich sytuacjach mogę nie dostać zachowku?

Uprawnienie do zachowku z art. 991 § 1 k.c. nie przysługuje:

a) gdy osoby uprawnione z mocy prawa są traktowane tak, jakby nie dożyły otwarcia spadku, tj. zrzekły się dziedziczenia, zostały uznane za niegodne, odrzuciły spadek przypadający im z ustawy, przy czym odrzucenie spadku przypadającego
z testamentu powoduje tylko ten skutek, że spadkobierca taki dziedziczy spadek
z ustawy,
b) osobom, które zostały w testamencie pozbawione zachowku w drodze wydziedziczenia,
c) małżonkowi wydziedziczonemu na podstawie art. 940 k.c.

Art. 940.  § 1.  Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. 
§ 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowied