Możesz sprzedać spadek

Istnieje możliwość zbycia spadku nie tylko na podstawie umowy sprzedaży, ale także na podstawie umowy darowizny, czy też zamiany. Spadkobierca, który przyjął spadek (a więc po śmierci spadkodawcy, najbezpieczniej – po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku) może zbyć cały spadek lub udział spadkowy. Zbycie spadku nie oznacza zbycia poszczególnych przedmiotów np. mieszkania. Należy bowiem pamiętać, iż spadek to całość praw i obowiązków o charakterze majątkowym zmarłego. Z chwilą zawarcia umowy nabywca spadku wchodzi w miejsce spadkobiercy, a zatem w prawa i obowiązki zmarłego. W związku z tym ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tak samo jak spadkobierca, także za te, o których istnieniu nie wiedział. Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy jest solidarna- wierzyciel mogą dochodzić spełnienia świadczenia od każdego z nich osobna, od jednego z nich bądź od obu. Zakres odpowiedzialności za długi zależy od tego, czy zbywca przyjął spadek wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza.

Niemniej jednak należy pamiętać także o plusach nabycia spadku. Otóż nabywca uzyskuje także prawo do dochodzenia odziedziczonych wierzytelności, czy też wpisu w księdze wieczystej nieruchomości (wchodzącej w skład spadku) jako właściciel. Zbywca spadku zobowiązany jest do wydania nabywcy tego, co wskutek zbycia, utraty lub uszkodzenia przedmiotów należących do spadku uzyskał w zamian albo jako naprawienie szkody. Nabywca natomiast może żądać zwrotu nakładów i wydatków poczynionych na spadek np. naprawę samochodu. Niemniej jednak zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku.

Umowa dotycząca spadku musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.